NATURALESA DELS SERVEIS

1.1. Aquest contracte es conclou entre el client i el franquiciat de MBE identificat en aquest document (d’ara endavant, el “Punt de venda MBE”), propietat d’empresaris independents que operen sota la marca MBE a través d’un contracte de franquícia subscrit amb MBE SPAIN 2000, S.L. Qualsevol referència a MBE en aquest document s’entén feta al Punt de venda MBE i en cap cas a MBE SPAIN 2000, S.L.

1.2. Aquest contracte regula una prestació de serveis de transport, que s’ha de dur a terme d’acord amb el previst a la Llei 15/2009 d’11 de novembre, de contracte de transport terrestre de mercaderies (d’ara endavant, “Llei 15/2009”) i per l’Ordre FOM/1882/2012, de 1 d’agost (d’ara endavant, “Ordre FOM/1882/2012”), en cas de transport dins d’Espanya, i pel Conveni de Ginebra de 1956, relatiu al contracte de transport internacional de mercaderies per carretera (d’ara endavant, el “CMR”), per al cas de transport internacional. Tanmateix, serà aplicable qualsevol altra norma que modifiqui, complementi, ampliï o derogui les nomenades en aquest paràgraf.

1.3. A efectes d’aquest document, s’entén per serveis de transport qualsevol servei de recollida, transport, distribució i lliurament d’enviaments (d’ara endavant, els “serveis”). La prestació dels serveis s’inicia amb la recollida dels enviaments, ja sigui en el lloc indicat pel client o en el Punt de venda MBE.

OBJECTE

D’acord amb el que estableix la normativa nacional i internacional aplicable, s’entén per servei de transport quan el transportista s’obliga davant del client, a canvi d’un preu, a traslladar mercaderies d’un lloc a un altre i posar-les a la disposició de la persona que es designi, utilitzant mitjans mecànics amb capacitat de tracció pròpia.

MESURES DE SEGURETAT EN LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS

3.1. El Client declara i garanteix que (i, en el menester, es compromet en relació amb qualsevol enviament a efectuar a l’empara d’aquest Acord a):
i. Ostenta la titularitat, legitimitat o drets necessaris per a l’ús de quants dades, inclosos els personals de tercers, gràfics, signatures, marques, símbols o qualsevol altre signe que aquest inclogui en el contingut de la comunicació que transmeti per a la prestació de serveis pel Punt de venda MBE.

ii. Els enviaments han estat preparats en instal·lacions segures, per personal de confiança contractat per ell mateix.
iii. Els enviaments han estat protegits contra qualsevol tipus d’intromissió no autoritzada durant la seva preparació, emmagatzematge i transport abans del lliurament dels mateixos al Punt de venda MBE.
iv. Els enviaments no contenen cap dels articles prohibits o restringits per la IATA (International Air Transport Association), la ICAO (International Civil Aviation Organisation), ADR (European Road Transport Regulation on dangerous goods), o per qualsevol organisme competent.
v. Els enviaments no contenen objectes prohibits, entenent com a objectes prohibits aquells la circulació dels quals no es permet per motius de seguretat, de sanitat pública ni d’utilitat general.
vi. El client declara que a l’enviament no hi ha cap dels objectes prohibits definits en els annexos 1-A I 5-B del Reglament d’Execució (UE) 2015/1998 de la Comissió com a armes de foc, dispositius atordidors, substàncies explosives o incendiàries o articles que puguin causar lesions. De la mateixa forma declara que a l’enviament no hi ha cap mercaderia o objecte que sigui de comerç il·lícit ni que el seu transport o desplaçament comporti cap delicte o infracció administrativa.

vii. Els enviaments es troben apropiadament embalats per al seu transport segur, i identificats amb les adreces de destinació correctes.
viii. Totes les lleis i regulacions aplicables de duanes, importació, exportació i unes altres han estat complertes.

3.2. A l’efecte de verificar l’anterior, el Client facilitarà una descripció completa del contingut de l’enviament en el corresponent albarà i permetrà al Punt de venda MBE, sense notificació prèvia, la comprovació per motius de seguretat d’aquests enviaments, incloent l’ús d’equips de RAJOS X.

RESPONSABILITAT DEL PUNT DE VENDA

4.1. Quan es tracti d’un transport internacional, el Punt de venda MBE respondrà enfront del client de conformitat amb l’establert en el CMR. La responsabilitat del Punt de venda MBE per pèrdua, per dany de l’enviament o per enviament afectat del mateix, es regirà pel CMR i es limita a la quantitat de 8,33 Drets Especials de Gir (DEG) per quilo brut perdut o perjudicat. En cas de retard en el qual el client pugui demostrar que ha sofert una pèrdua en conseqüència, la responsabilitat del Punt de venda MBE es limita al reemborsament de la quantitat que el client hagi abonat com a pagament pel transport pel que fa a l’enviament en qüestió o la part del mateix que hagués sofert el retard.

4.2 Quan es tracti d’un transport dins d’Espanya, la responsabilitat del Punt de venda MBE per pèrdua, total o parcial, o per avaria de l’enviament o parteix afectada del mateix, es regirà per la Llei 15/2009 i per l’Ordre FOM/1882/2012. En cas de pèrdua total o parcial de les mercaderies, el Punt de venda MBE estarà obligat a indemnitzar pel valor de les mercaderies no lliurades, prenent com a base el valor que tinguessin al moment i lloc en què Punt de venda MBE les va rebre per al seu transport i això fins al límit fixat en l’esmentada Llei 15/2009, això és 1/3 de l’IPREM/dia per cada quilogram de pes brut de la mercaderia avariada o perduda. La indemnització per retard mai excedirà del preu del transport.

Ampliació de cobertura

Excepte que el client indiqui expressament el contrari, es facturarà automàticament un 8% sobre el valor dels ports, amb un mínim de 1,30 €. La cobertura en aquests casos ascendeix a un valor total de 21 €/kg, amb un màxim d’1.502,53 € per enviament.

En cas d’avaries, el Punt de venda MBE estarà obligat a indemnitzar la pèrdua de valor que experimentin les mercaderies. La indemnització equivaldrà a la diferència entre el valor de les mercaderies al moment i lloc en què el Punt de venda MBE les va rebre per al seu transport i el valor que aquestes mateixes mercaderies haurien tingut amb les avaries en idèntic temps i lloc. El valor de les mercaderies es determinarà atenent al preu de mercat o, en defecte d’això, al valor de mercaderies de la seva mateixa naturalesa i qualitat.

El Punt de venda MBE no respondrà en cas de pèrdua, avaria o retard, si prova que la pèrdua, l’avaria o el retard han estat ocasionats per culpa del client o del destinatari, per una instrucció d’aquests no motivada per una acció negligent del Punt de venda MBE, per vici propi de les mercaderies o per circumstàncies que el Punt de venda MBE no va poder evitar i les conseqüències de la qual no va poder impedir.

4.3 No obstant l’anterior, si el client contracta el servei “SafeValue”, la indemnització haurà de ser conforme amb les condicions específiques establertes pel mateix. En cas d’anar assegurat directament pel courier, serà aquest qui es responsabilitzi del reemborsament de les despeses de reparació o substitució en funció del valor de les mercaderies declarades i degudament demostrades pel client.
En cas que el client hagués triat prèviament el servei de “MBE SafeValue”, MBE no serà responsable de la falta de reemborsament a causa de l’omissió i / o presentació inexacta de la documentació necessària requerida per a la gestió del procediment de compensació.

4.4. Qualsevol reclamació haurà de ser posada de manifest al moment del lliurament si els danys són visibles o en un període de 7 dies si no s’aprecien al moment del lliurament, i en aquest cas es durà a terme la reclamació per escrit al punt de venda MBE, a l’adreça indicada en l’encapçalament d’aquest Acord. En cas contrari, el punt de venda MBE quedarà eximit de tota responsabilitat.

4.5. El punt de venda MBE no serà responsable de les pèrdues o danys derivats de circumstàncies alienes al seu control. Aquestes circumstàncies inclouen però no es limiten a: dany elèctric o magnètic; esborrat d’imatges electròniques o fotogràfiques, dades o enregistraments; qualsevol defecte o característica relacionada amb els embalums, amb independència de si aquestes són conegudes o no pel punt de venda MBE; qualsevol acció o omissió per part de persones no empleades o contractades pel punt de venda MBE; “Força Major” -ex. terratrèmols, huracans, tempestes, inundacions, boira, guerres, accidents aeris, bloqueig de l’avió, vagues o commoció civil, accions sindicals-.

4.6. De la mateixa manera, el punt de venda MBE no es responsabilitza de cap manera per pèrdues o danys ocasionats per demores o retards.

RESPONSABILITAT DEL CLIENT

5.1. El client es compromet a utilitzar els serveis d’acord amb la llei, la moral, la salut, l’ordre públic i els bons costums generalment acceptades, i a mantenir indemne al Punt de venda MBE de qualsevol reclamació derivada de l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions.

5.2 El client garanteix que té la titularitat, la legitimitat o els drets necessaris per a l’ús de qualsevol dada, inclosos les dades personals de tercers, gràfics, signatures, marques, símbols o qualsevol altre signe que inclogui en el contingut de la comunicació que transmeti perquè el Punt de venda MBE pugui prestar els serveis. En conseqüència, s’obliga a mantenir indemne al Punt de venda MBE de qualsevol reclamació derivada de l’incompliment d’aquestes obligacions.

PROTECCIÓ DE DADES

6.1. D’acord amb el que preveu el Reglament UE 2016/679 i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades del client seran inclosos en la base de dades del Punt de venda MBE amb tal de dur a terme l’encàrrec i l’enviament de propostes i informació de caràcter comercial relatives als serveis i productes propis del Punt de venda MBE, com també per extreure informació de caràcter estadístic.

6.2 Amb la contractació del transport el client autoritza de manera explícita i amb la deguda informació la cessió de les seves dades a MBE SPAIN 2000, S.L., màster franquiciador de MBE a Espanya i a les entitats terceres imprescindibles per dur a terme la prestació dels serveis contractats, entre els quals se citen de manera expressa:

A. Consentiment per processar dades amb finalitats de màrqueting
B. Consentiment per cedir les dades a MBE SPAIN 2000 SL per a la realització de campanyes corporatives de màrqueting
C. Consentiment per processar dades amb finalitats d’elaboració de perfils
D. Consentiment per comunicar les seves dades a tercers

6.3 El client pot exercir davant el Punt de venda MBE i davant MBE SPAIN 2000, S.L., els drets previstos legalment i, concretament, els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades, mitjançant una sol·licitud dirigida per correu postal o correu electrònic al Punt de venda MBE, o a MBE SPAIN 2000, S.L., a les següents adreces: Travessera de Gràcia, 58, 4o 2a, 08006 Barcelona, mbe@mbe.es.

Per més informació, consultar la política de privadesa completa en: www.mbe.es/es/privacidad-datos-albaran.

LEGISLACIÓ APLICABLE, JURISDICCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

7.1. 7.1. La prestació de serveis regulada en aquestes condicions es regeix per la legislació espanyola. Per tractar qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació al present contracte, les parts se sotmeten a la jurisdicció que correspongui conformement al que es disposa en la normativa espanyola vigent que sigui aplicable. No obstant això, en els casos en què aquesta norma prevegi la possibilitat de les parts de sotmetre’s a un fur, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció de la Junta Arbitral del Transport de Barcelona o la del domicili de l’usuari en el cas que aquest tingui la condició legal de consumidor.

IMPORTACIONS

8.1. El client assumirà totes les despeses i càrrecs generats o derivats dels serveis prestats pel Punt de venda MBE incloent, sense caràcter limitatiu, els aranzels i impostos en què incorri el Punt de venda MBE en prestar el servei contractat i, en particular, pel propi despatx dels enviaments en la duana corresponent. El client es compromet a pagar aquestes despeses i càrrecs al moment del lliurament dels citats enviaments.
8.2. De la mateixa manera, el client haurà de mantenir indemne al Punt de venda MBE per qualssevol despeses per reclamacions, danys i perjudicis, multes i altres conceptes derivats de la falta de pagament dels imports i conceptes abans esmentats.

INFORMACIÓ DE REFERÈNCIA

9.1. Incidències no imputables al Punt de venda MBE: No serà imputable al Punt de venda MBE el retard o la impossibilitat d’ultimar el lliurament d’un enviament per (i) absència, desconeixement, defunció sense haver deixat hereus o rebuig del destinatari, (ii) deficiència en les dades de lliurament facilitats pel remitent o (iii) impago de los servicios prestados en destino (“incidencias no imputables al Punto de venta MBE”). El remitent haurà de suportar totes les despeses que es derivin de les incidències no imputables al Punt de venda MBE, inclosos, si escau, els costos i assegurances de posteriors lliuraments de l’enviament o de tornada del mateix al seu origen.

9.2. Controls d’exportació

i. El Client assumeix la seva responsabilitat i garanteix el compliment de qualsevol regulació que resulti aplicable en relació amb els controls d’exportació, respecte al seu enviament. Queden incloses, sense caràcter limitatiu, les regulacions que prohibeixen el comerç no autoritzat de béns i serveis militars i estratègics, les regulacions relatives a acords comercials o financers, així com les regulacions que imposen condicions a la comercialització de determinades tecnologies, informacions o productes.
ii. El Client també garanteix que no ens lliurarà al Punt de venda MBE cap enviament si ell o alguna de les parts involucrades estan incloses en alguna llista de sancions de Nacions Unides, o de qualsevol altra nació, regió o comunitat autònoma que sigui anàloga a aquella o que la complementi o implementi.
iii. El Client indicarà si el seu enviament està subjecte a controls regulatius previs a la seva exportació i facilitarà al Punt de venda MBE tota la informació i documentació necessària per complir amb la regulació que resulti aplicable.
iv. El Client serà responsable de determinar i obtenir al seu propi cost qualssevol llicències o permisos siguin necessaris en relació amb el seu enviament. El Client garantirà que el destinatari està autoritzat a rebre l’enviament de conformitat amb la regulació del país d’origen, de destinació i de qualsevol altre país que pogués reclamar jurisdicció sobre l’enviament.
v. El Punt de venda MBE no assumeix responsabilitat enfront del Client o enfront de qualsevol altra persona, entitat o organisme per l’incompliment de la regulació que resulti aplicable en relació amb els controls d’exportació, respecte a l’enviament, així com tampoc per les sancions, mesures restrictives o embargaments que es poguessin derivar.

9.3. Dret d’inspecció: El Client queda informat i accepta que el Punt de venda MBE o qualsevol autoritat governamental, incloent Duanes, pugui obrir i inspeccionar el seu enviament a qualsevol moment i sense notificació prèvia.

9.4. Reclamacions: La reclamació per dany, avaria i pèrdua total o parcial del contingut de l’enviament haurà de fer-se en les 7 dies següents al rebut del mateix, tret que el dany, avaria i pèrdua total o parcial fos manifest, en aquest cas la reclamació haurà de fer-se al mateix moment del lliurament. Una vegada formalitzada la reclamació dins dels terminis descrits, les accions legals corresponents prescriuran a l’any. El Punt de venda MBE no serà responsable pels guanys que el remitent, el destinatari o qualsevol tercer hagin deixat d’obtenir com a conseqüència del dany, avaria i pèrdua total o parcial del contingut de l’enviament.

En cas de qualsevol incidència MULTIBOXES, SL pot reclamar al client informació o documentació sobre qualsevol aspecte de la incidència que s’estigui donant. Si en un termini de 48 h des de la petició d’informació per part de MULTIBOXES, SL, el client no l’hagués facilitat o l’hagués facilitat incomplerta o incorrecte, MULTIBOXES podrà procedir a arxivar la reclamació per falta d’aportació documental per part del client en l’aclariment dels fets.

9.5. Normes de seguretat per a l’enviament via aèria:

i. El Client garantirà en emplenar l’albarà i en efectuar el lliurament, al Punt de venda MBE que el seu enviament no conté cap article prohibit conforme a les disposicions nacionals que regulen la seguretat dels enviaments aeris.
ii. El Client proporcionarà una descripció completa del contingut de l’enviament en l’albarà, si ben la seva responsabilitat no quedarà extingida per haver facilitat aquesta informació.
iii. El Client queda informat que el seu enviament pot ser sotmès a revisions mèdiques de seguretat, que podran incloure la utilització d’equips de rajos X, així com a la inspecció i obertura del mateix.
iv. El Client certifica que ha preparat el seu enviament en instal·lacions segures, per empleats de la seva confiança, i que el seu enviament ha estat protegit contra qualsevol tipus d’interferències il·lícites durant la seva preparació, magatzematge i trasllat fins a la seva acceptació per ser enviat.

9.6. Consideracions específiques per a Portugal: Tota la mercaderia que viatgi dins de Portugal haurà d’anar acompanyada de factures originals, preferiblement en sobres “Packing List”o “Conté Documentació”.

9.7. Consideracions específiques per a Andorra, Ceuta, Melilla i Gibraltar: Tota la mercaderia que viatgi dins d’Andorra, Ceuta, Melilla i Gibraltar anar acompanyada de la següent documentació:
i. Factura original de la compravenda, juntament amb tres còpies de la mateixa.
ii. Especificació de les dades fiscals del remitent i el del consignatari, i indicació del valor de la mercaderia.
iii. Si es tracta d’una operació no comercial, declaració jurada del remitent, explicant el motiu de l’enviament, detallant el contingut del mateix i afirmant que es tracta d’un enviament no comercial.

9.8. Unitat de document: Als efectes oportuns, el Punt de venda MBE i el Client deixen expressa constància que la Sol·licitud d’obertura de compte i l’Acord per a clients constitueixen un únic document.

REMUNERACIÓ

10.1. l preu dels serveis objecto d’aquest Acord s’ajustarà d’acord amb les tarifes d’enviaments indicades en l’Annex I (les “Tarifes”), més l’IVA corresponent o qualsevol altre impost indirecte o aranzel que greu la prestació dels serveis.

10.2. El Punt de venda MBE es reserva el dret a variar a l’alça les Tarifes en aquells supòsits en què es produeixi un augment dels preus del combustible o de qualssevol altres costos relacionats amb la prestació dels serveis. Per a l’aplicació d’aquestes pujades bastarà amb que el Punt de venda MBE notifiqui al Client l’import de la mateixa/s.

10.3. El Client assumirà totes les despeses degudament justificats, incorreguts pel Punt de venda MBE en ocasió de la prestació dels serveis objecto d’aquest Contracte. Aquestes despeses es carregaran en la factura del període en el qual s’hagin realitzat, indicant el motiu i adjuntant-se còpia dels justificants.

10.4. En el cas de retard en el pagament de qualsevol quantitat deguda sota el present Acord, el Client haurà d’abonar interessos de demora calculats de conformitat amb el preceptuat en la Llei 3/2004, de 29 de desembre (segons ha estat modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol) per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials o en la normativa que resulti d’aplicació. Així mateix, el Client haurà de sufragar totes les despeses de devolució que s’originin. En el cas de retard en el pagament superior a seixanta (60) dies, el Client serà declarat en mora i el Punt de venda MBE li obrirà el corresponent expedient de morositat i procedirà a efectuar-li l’oportú requeriment de mora en el pagament per mitjà de notificació fefaent.

10.5. En cas de terminació del present Acord per qualsevol causa, el Client haurà d’abonar al Punt de venda MBE qualsevol quantitat pendent per serveis prestats amb anterioritat a terminació de l’Acord.